Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Verhoog’s Bakkerij. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Verhoog’s Bakkerij te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2.Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Verhoog’s Bakkerij zijn vrijblijvend. Verhoog’s Bakkerij accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Verhoog’s Bakkerij behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, internet/webshop is de overeenkomst een feit. Verhoog’s Bakkerij behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4.Bezorg- en administratiekosten
Verhoog’s Bakkerij bezorgt de bestellingen in Voorschoten, Wassenaar, Leiden centrum en ten zuiden van het centrum, Den Haag Haagse Hout en centrum. De bezorgkosten variëren per bezorggebied van € 5,00 tot € 40,00 per bezorg adres. De bestelling wordt in de gekozen tijdvensters bezorgd, zie ook punt 5. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, bedragen de administratiekosten € 6,00 per verzonden factuur.

5.Leveringen
Verhoog’s Bakkerij zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Verhoog De Echte Bakker ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van de voorbeelden
in de fotoboeken en de webshop, hiervoor kan Verhoog’s Bakkerij niet verantwoordelijk worden gesteld.

6.Betaling
De klant voldoet bij Verhoog’s Bakkerij aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels of via IDEAL of aan de bezorger. In het geval dat Verhoog’s Bakkerij een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van twintig (20) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Verhoog’s Bakkerij. Wordt de bestelling via de webshop geplaatst bestaand de mogelijkheid tot online betalen via iDeal.

7.Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Verhoog’s Bakkerij over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

8.Klantgegevens
Indien de klant aan Verhoog’s Bakkerij opgave doet van een adres is Verhoog ’s Bakkerij gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten kunnen adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:
Verhoog ‘s Bakkerij
Treubstraat 15
2251 BT Voorschoten
of per email: bakkerij@verhoog.com

9.Aansprakelijkheid
Verhoog’s Bakkerij is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Verhoog’s Bakkerij is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Verhoog De Echte Bakker komen. Verhoog’s Bakkerij draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Verhoog’s Bakkerij eveneens geen verantwoordelijkheid. Verhoog’s Bakkerij is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Verhoog’s Bakkerij, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verhoog’s Bakkerij. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Verhoog’s Bakkerij uitgesloten.

10.Diversen
De klant van Verhoog’s Bakkerij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Verhoog’s Bakkerij geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Verhoog’s Bakkerij garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Verhoog De Echte Bakker het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Verhoog’s Bakkerij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Verhoog’s Bakkerij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.Rechten
Alle contacten en transacties met Verhoog’s Bakkerij geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Verhoog’s Bakkerij . Niets uit uitgaven of publicaties van Verhoog’s Bakkerij mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van . Verhoog’s Bakkerij
Lay out en structuur zoals kleurstellingen , foto’s en het esthetisch aangezicht van alle pagina’s en dit alles in de ruimste zin des woord betreffende de site www.verhoog.com zoals deze draait in het heden of gedraaid heeft in het verleden zijn te beschouwen als intellectueel eigendom en rust copieright op in eigendom van Verhoog’s Bakkerij .
Niets van de site mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
Dit alles met een direct opeisbare boete a € 5500,00 per item.

12.Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verhoog’s Bakkerij en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Verhoog’s Bakkerij te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Verhoog’s Bakkerij te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.
Verhoog’s Bakkerij
Treubstraat 15
2251 BT Voorschoten
Telefoon: 071 – 561 26 64

E-mail: bakkerij@verhoog.com
http://www.verhoog.com
K.V.K. 28004505
NL808374667B01
Rabobank NL28RABO0366103547

Verhoog’s bakkerij sinds 1924
Treubstraat 15
2251 BT  VOORSCHOTEN


Heeft u vragen?
Bel 071 561 26 64 of stuur ons een bericht.

Uiterste besteltijd
U kunt vandaag tot 19:30 uur voor morgen bestellen , zondag's gesloten.

Veilig betalen
iDeal